Dự thảo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Số:         /2013/TT- BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          _______________________________                       

 

    Hà Nội, ngày      tháng      năm 2013

DỰ THẢO 1

Ngày 12/4/2013

THÔNG TƯ

Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

__________

  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại công văn số      /BNV-CCVC ngày  tháng    năm 2013; Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,           Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập,          

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.          

Điều 2. Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2013

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu và viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

-Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ;

– Uỷ ban VHGD -TNTN&NĐ của Quốc hội;

– Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

– Ban Tuyên giáo TW;

– Bộ Tư pháp (Cục K.Tr. VBQPPL); – Công báo;

– Kiểm toán Nhà nước; – Website Chính phủ;

– Website Bộ GD&ĐT; – Như Điều 3 (để thực hiện);

– Lưu VT, Vụ PC, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

                  

 

 

 

   

Nguyễn Vinh Hiển

QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

(Ban hành kèm theo Thông tư số:       /2013/TT-BGDĐT

ngày    tháng    năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, bao gồm: tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh giáo viên cấp tiểu học, tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh giáo viên cấp trung học cơ sở, tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh giáo viên cấp trung học phổ thông, tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh viên chức khác hoạt động trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 2. Thông tư này áp dụng cho viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Điều 2. Chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp 1. Chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập là tên gọi thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, được sử dụng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập bao gồm: tên và hạng của chức danh nghề nghiệp, nhiệm vụ, tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Điều 3. Danh mục các chức danh viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập Hệ thống các chức danh của viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập bao gồm:

  1. Giáo viên cấp tiểu học

a)     Giáo viên tiểu học hạng IV;
b)    Giáo viên tiểu học hạng III;
c)     Giáo viên tiểu học hạng II.

  1. Giáo viên cấp trung học cơ sở

a)     Giáo viên trung học cơ sở hạng IV;
b)    Giáo viên trung học cơ sở hạng III;
c)     Giáo viên trung học cơ sở hạng II.

  1. Giáo viên cấp trung học phổ thông

a)     Giáo viên trung học phổ thông hạng IV;
b)    Giáo viên trung học phổ thông hạng III;
c)     Giáo viên trung học phổ thông hạng II.

  1. Nhân viên hạng IV

a)      Nhân viên giáo vụ;
b)     Nhân viên hỗ trợ người khuyết tật;
c)      Nhân viên quản lý nội trú;
d)     Nhân viên nuôi dưỡng;
e)      Nhân viên kĩ thuật, thiết bị giáo dục;
f)       Nhân viên thí nghiệm trường học;
g)      Nhân viên y tế trường học.

 

Chương II

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CỦA CÁC CHỨC DANH GIÁO VIÊN

CẤP TIỂU HỌC

          Điều  4.  Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh giáo viên tiểu học hạng IV

1. Nhiệm vụ

a) Giảng dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và theo lớp học được phân công.
b) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ, quy chế, chế độ, nội quy và các quy định khác của ngành Giáo dục và Ðào tạo như: soạn bài, giảng dạy, chấm bài phụ đạo, coi thi, chấm thi, đánh giá xếp loại học sinh;
c) Đảm nhận được việc giảng dạy và giáo dục đối với các tập thể có nhiều học sinh chậm tiến, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, lớp ghép;
d) Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, học sinh yếu kém; đ) Phối hợp với phụ huynh học sinh để giáo dục rèn luyện thói quen đạo đức, ý thức lao động, nề nếp học tập cho học sinh;
e) Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động ngoài giờ như văn nghệ, thể thao, tham quan, cắm trại, vui chơi tập thể để góp phần giáo dục học sinh;
g) Hoàn thành đầy đủ và bảo đảm yêu cầu các nội dung, chương trình bồi dưỡng giáo viên do Bộ Giáo dục và Ðào tạo quy định; tự học, tự bồi dưỡng để rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; sinh hoạt chuyên môn đầy đủ; h) Tham gia một số công tác xã hội, góp phần tuyên truyền thúc đẩy thực hiện các chính sách của Nhà nước về giáo dục xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đối với địa phương;
k) Tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm cho giáo sinh, giáo viên thử việc để trở thành giáo viên tiểu học (nếu được phân công).

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

a) Yên tâm với nghề, có ý thức cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục; hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; tự giác chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; có ý thức đấu tranh với những hành vi tiêu cực;
b) Thân thiện với học sinh, quan tâm giúp đỡ học sinh; không thành kiến, thiên vị; không có hành vi xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh; tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh;
c) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp;  phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh, cùng với đồng nghiệp cải tiến công tác chuyên môn góp phần xây dựng tập thể sư phạm tốt; d) Thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học trở lên.

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ a) Nắm được mục tiêu cấp học, nắm bắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục, đào tạo cấp tiểu học; b) Nắm được mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy và giáo dục tiểu học, những kiến thức cơ bản về tâm lý và sinh lý lứa tuổi, phương pháp nhận thức của học sinh tiểu học; c) Nắm vững chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo ở bậc tiểu học; d) Biết cách phối hợp với phụ huynh học sinh để đánh giá chính xác kết quả tu dưỡng, học tập của học sinh, phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo.          

Điều  5.  Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh giáo viên tiểu học hạng III 1. Nhiệm vụ Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức giữ chức danh giáo viên tiểu học, viên chức giữ chức danh giáo viên tiểu học chính còn phải thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể sau: a) Tham gia hướng dẫn giáo viên phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, giỏi học sinh năng khiếu, học sinh yếu kém; b) Đề xuất các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề tổ bộ môn, có đề tài nghiên cứu hoặc sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy được nhà trường công nhận; c) Tham gia công tác thanh tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với đối tượng viên chức giữ chức danh giáo viên tiểu học để đánh giá kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh. 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp a) Tận tụy với nghề, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục; gương mẫu chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; tự giác tham gia đấu tranh với những hành vi tiêu cực; b) Chân thành, cởi mở với học sinh, chủ động tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh, giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức; đối xử công bằng với học sinh; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh; c) Sẵn sàng hợp tác, cộng tác và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; lắng nghe và góp ý thẳng thắn với đồng nghiệp để xây dựng tập thể sư phạm tốt; d) Gương mẫu thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng a) Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học trở lên; b) Có thâm niên ở chức danh giáo viên tiểu học 9 năm trở lên; c)  Có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A trở lên, giáo viên ngoại ngữ phải có trình độ tương đương trình độ B của ngoại ngữ thứ 2 (hoặc biết sử dụng tiếng dân tộc để phục vụ giảng dạy, giáo dục học sinh nếu giảng dạy cho học sinh dân tộc thiểu số), biết ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục; d) Có chứng chỉ bồi dưỡng về Tiêu chuẩn nghiệp vụ giáo viên tiểu học chính; đ) Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên có kết quả khá trở lên. 4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ a) Nắm được quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nội dung cơ bản của Luật, Pháp lệnh và các quy định có liên quan đến giáo dục tiểu học; b) Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy và giáo dục tiểu học; c) Am hiểu kiến thức cơ bản và kỹ năng giảng dạy các môn học; nắm vững và vận dụng những kiến thức, thành tựu khoa học giáo dục vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục trong nhà trường; d) Am hiểu tình hình kinh tế, sản xuất, đời sống, xã hội ở địa phương và kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến trong giảng dạy, giáo dục để vận dụng vào bài giảng phù hợp với thực tiễn ở địa phương và sự phát triển của đất nước; đ) Có khả năng tổ chức, phối hợp với đồng nghiệp và các lực lượng giáo dục trong, ngoài nhà trường trong hoạt động giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu khoa học ở cấp tiểu học; e) Có sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục tiểu học hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được cấp huyện công nhận trở lên; g)  Được công nhận là giáo viên dạy/chủ nhiệm giỏi cấp huyện trở lên; h) Xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp: loại khá ba năm trở lên; i) Có khả năng làm tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học.          

Điều 6.  Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh giáo viên tiểu học hạng II 1. Nhiệm vụ Ngoài việc hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của giáo viên tiểu học chính, giáo viên tiểu học cao cấp còn phải thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể sau: a) Làm báo cáo viên/trực tiếp dạy mẫu, dạy thử nghiệm nội dung ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học; b) Tham gia biên tập, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giáo viên phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, học sinh yếu kém của phòng giáo dục và đào tạo hoặc sở giáo dục và đào tạo; c) Chủ trì, đề xuất các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề của nhà trường, tham gia các đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy được cấp huyện công nhận trở lên; d) Tham gia công tác thanh tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với đối tượng giáo viên tiểu học, giáo viên tiểu học chính để đánh giá kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh; đ) Tham gia chấm thi giáo viên dạy giỏi, đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tiểu học từ cấp huyện trở lên (nếu được phân công).           2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp a) Say mê, toàn tâm toàn ý với nghề, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm và vận dụng một cách sáng tạo trong hoạt động giáo dục; gương mẫu và vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ/ ngành; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực; b) Luôn chăm lo đến sự phát triển toàn diện của học sinh; dân chủ trong quan hệ thầy trò; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh; c) Chủ động hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; tiếp thu và áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục; biết chấp nhận sự khác biệt của đồng nghiệp góp phần xây dựng tập thể sư phạm tốt; d) Gương mẫu và vận động mọi người thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng a) Tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học trở lên; b) Có thâm niên ở chức danh giáo viên tiểu học chính tối thiểu là 6 năm; d) Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên, giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ C ngoại ngữ thứ 2 (hoặc biết sử dụng tiếng dân tộc trong việc giảng dạy, giáo dục học sinh nếu giảng dạy ở vùng dân tộc thiểu số); e) Có chứng chỉ bồi dưỡng về Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học cao cấp; g) Thực hiện việc bồi dưỡng thường xuyên có kết quả tốt. 4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ a) Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung cơ bản của Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới ngành giáo dục; b) Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy và giáo dục tiểu học. để vận dụng sáng tạo các thành tựu khoa học giáo dục vào thực tiễn; c) Am hiểu sâu sắc tình hình kinh tế-xã hội, đời sống, sản xuất,… của đất nước, các điển hình giáo dục tiên tiến để vận dụng vào thực tế giảng dạy và giáo dục học sinh, gắn nhà trường với thực tiễn ở địa phương và sự phát triển của đất nước; d) Có năng lực chỉ đạo, tổ chức, phối hợp tập thể giáo viên và các lực lượng giáo dục trong/ngoài nhà trường, để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy và giáo dục, nghiên cứu khoa học ở cấp tiểu học; đ) Có khả năng đề xuất những giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục của địa phương; e) Có sáng kiến kinh nghiệm (hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) được cấp tỉnh công nhận; g) Được công nhận là giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh trở lên; h) Xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp: loại xuất sắc ba năm liên tục trở lên; k) Có khả năng chỉ đạo tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học.

Chương III

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CỦA CÁC CHỨC DANH GIÁO VIÊN

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

          Điều 7. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng IV 1. Nhiệm vụ a) Giảng dạy các môn học theo mục tiêu, nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo cấp học do Bộ Giáo dục Ðào tạo ban hành; b) Thực hiện đầy đủ các quy chế chuyên môn như: soạn bài, giảng dạy, chấm bài, chuẩn bị thí nghiệm, phụ đạo, coi thi chấm thi, đánh giá xếp loại học sinh và các chế độ, nội quy, các quy định khác của ngành; c) Hoàn thành đầy đủ các chương trình, nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, các hội thảo chuyên đề môn học, cấp học trung học cơ sở và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; d) Ðảm nhiệm các hoạt động giáo dục (chủ nhiệm, tư vấn, đoàn/đội, lao động hướng nghiệp, văn nghệ, thể dục thể thao…) theo chương trình quy định và phân công; đ) Tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm cho giáo sinh, giáo viên thử việc để trở thành giáo viên trung học cơ sở (nếu được phân công); e) Nêu cao đạo đức, phẩm chất của người giáo viên, gương mẫu tham gia công tác đoàn thể, xã hội trong và ngoài trường; phối hợp với các giáo viên liên quan để xây dựng tập thể sư phạm trong nhà trường và giáo dục học sinh.           2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp a) Yên tâm với nghề, có ý thức cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục; hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; tự giác chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; có ý thức đấu tranh với những hành vi tiêu cực; b) Thân thiện với học sinh, quan tâm giúp đỡ học sinh; không thành kiến, thiên vị; không có hành vi xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh; tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh; c) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp.  Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh, cùng với đồng nghiệp cải tiến công tác chuyên môn góp phần xây dựng tập thể sư phạm tốt; d) Thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; nếu tốt nghiệp cao đẳng, đại học thuộc các chuyên ngành gần với bộ môn giảng dạy ở cấp trung học cơ sở thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ a) Nắm được mục tiêu cấp học, nắm bắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục, đào tạo cấp trung học cơ sở; b) Nắm được mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy và giáo dục trung học cơ sở, những kiến thức cơ bản về tâm lý và sinh lý lứa tuổi, phương pháp nhận thức của học sinh trung học cơ sở; c) Nắm vững chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo ở cấp trung học cơ sở; d) Biết cách phối hợp với phụ huynh học sinh để đánh giá chính xác kết quả tu dưỡng, học tập của học sinh, phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo.          

Điều 8. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III           1. Nhiệm vụ Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học cơ sở chính còn phải thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể sau: a) Tham gia việc giảng dạy và giáo dục đối với các tập thể có nhiều học sinh chậm tiến, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, lớp ghép…được học sinh và phụ huynh học sinh tin tưởng, yêu mến; b) Tham gia tổ chức tuyển chọn, phát hiện, bồi dưỡng và chấm thi học sinh giỏi cấp huyện trở lên; c) Đề xuất các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề tổ bộ môn, tham gia đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy được nhà trường công nhận; d) Tham gia công tác thanh tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với đối tượng là giáo viên trung học để đánh giá kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh; đ) Tham gia chấm thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên nhà trường (nếu được phân công).           2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp a) Tận tuỵ với nghề, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục; gương mẫu chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; tự giác tham gia đấu tranh với những hành vi tiêu cực; b) Chân thành, cởi mở với học sinh, chủ động tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh, giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức; đối xử công bằng với học sinh; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh; c) Sẵn sàng hợp tác, cộng tác và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; lắng nghe và góp ý thẳng thắn với đồng nghiệp để xây dựng tập thể sư phạm tốt; d) Gương mẫu thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng a) Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên; nếu tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành gần với bộ môn giảng dạy thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; b) Có thâm niên ở chức danh giáo viên trung học cơ sở 9 năm trở lên; c)  Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ A trở lên, nếu là giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ B ngoại ngữ thứ 2 (hoặc biết sử dụng tiếng dân tộc để giảng dạy, giáo duc học sinh nếu giảng dạy cho học sinh dân tộc thiểu số); d) Có chứng chỉ bồi dưỡng về Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh giáo viên trung học cơ sở chính; đ) Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ theo quy định, có kết quả khá trở lên. 4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ a) Nắm được quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nội dung cơ bản của Luật, Pháp lệnh và các quy định có liên quan đến giáo dục trung học cơ sở; b) Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy và giáo dục trung học cơ sở; c) Am hiểu kiến thức cơ bản và kỹ năng giảng dạy các môn học; nắm vững và vận dụng những kiến thức, thành tựu khoa học giáo dục vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục trong nhà trường; d) Am hiểu tình hình kinh tế, sản xuất, đời sống, xã hội ở địa phương và kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến trong giảng dạy, giáo dục để vận dụng vào bài giảng phù hợp với thực tiễn ở địa phương và sự phát triển của đất nước; đ) Có khả năng tổ chức, phối hợp với đồng nghiệp và các lực lượng giáo dục trong, ngoài nhà trường trong hoạt động giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu khoa học; e) Có sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục trung học cơ sở (hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) được cấp huyện công nhận trở lên; g) Được công nhận là giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện trở lên; h) Xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp: loại khá ba năm liên tục trở lên.          

Điều 9. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng II 1. Nhiệm vụ Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở chính, giáo viên trung học cơ sở cao cấp còn phải thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể sau: a) Làm báo cáo viên hoặc trực tiếp dạy mẫu, dạy thử nghiệm nội dung ở các lớp bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở; b) Tham gia biên tập, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; c) Chủ trì, đề xuất các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề của nhà trường, đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cấp huyện trở lên; d) Tham gia công tác thanh tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với đối tượng là giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học cơ sở chính để đánh giá kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh; đ) Tham gia chấm thi giáo viên dạy giỏi hoặc chủ nhiệm lớp giỏi, đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên trung học cơ sở từ cấp huyện trở lên (nếu được phân công). e) Chủ trì được việc tổng kết, soạn thảo các chuyên đề sư phạm, tâm sinh lý học sinh.           2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp a) Say mê, toàn tâm toàn ý với nghề, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm và vận dụng một cách sáng tạo trong hoạt động giáo dục; gương mẫu và vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực; b) Luôn chăm lo đến sự phát triển toàn diện của học sinh; dân chủ trong quan hệ thầy trò; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh; c) Chủ động hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; tiếp thu và áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục; biết chấp nhận sự khác biệt của đồng nghiệp góp phần xây dựng tập thể sư phạm tốt; d) Gương mẫu và vận động mọi người thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng a) Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, nếu tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành gần với bộ môn giảng dạy thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại các khoa, trường sư phạm; b) Có thâm niên ở chức danh giáo viên trung học cơ sở chính tối thiểu là 6 năm; c) Có chứng chỉ tin học trình độ B, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên, nếu là giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ C ngoại ngữ thứ 2 (hoặc biết sử dụng thành thạo tiếng dân tộc trong việc giảng dạy, giáo dục học sinh nếu giảng dạy cho học sinh dân tộc thiểu số); d) Có chứng chỉ bồi dưỡng đạt Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh giáo viên trung học cơ sở cao cấp; đ) Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ theo quy định, có kết quả tốt hoặc tham gia bồi dưỡng giáo viên mođun tương ứng. 4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ a) Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung cơ bản của Luật, Pháp lệnh và các quy định liên quan tới ngành giáo dục; b) Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy và giáo dục trung học cơ sở để vận dụng sáng tạo các thành tựu khoa học giáo dục vào thực tiễn; c) Am hiểu sâu sắc tình hình kinh tế-xã hội, đời sống, sản xuất,… của đất nước, các điển hình giáo dục tiên tiến để vận dụng vào thực tế giảng dạy và giáo dục học sinh, gắn nhà trường với thực tiễn ở địa phương và sự phát triển của đát nước; d) Có năng lực chỉ đạo, tổ chức, phối hợp tập thể giáo viên, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và các lực lượng giáo dục trong, ngoài nhà trường, để đạt hiệu quả cao trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học; đ) Có khả năng đề xuất những giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục của địa phương; e) Có sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục trung học cơ sở (hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) được cấp tỉnh công nhận; g) Được công nhận là giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh trở lên; h) Xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp: loại xuất sắc ba năm liên tục trở lên.

Chương IV

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CỦA CÁC CHỨC DANH GIÁO VIÊN

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

          Điều  10. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng IV

1. Nhiệm vụ

a) Giảng dạy môn học theo mục tiêu, nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo của trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Ðào tạo ban hành;
b) Thực hiện đầy đủ các quy chế chuyên môn, soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm, thực hành, giảng bài, phụ đạo, coi thi, chấm thi, đánh giá xếp loại học sinh, các chế độ, nội quy và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Ðào tạo;
c) Hoàn thành đầy đủ các chương trình, nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, các hội thảo chuyên đề và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Ðảm nhận các hoạt động giáo dục (chủ nhiệm, tư vấn, lao động hướng nghiệp, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khoá khác) theo nội dung chương trình và phân công của hiệu trưởng;
đ) Tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm cho giáo sinh, giáo viên thử việc để trở thành giáo viên trung học (nếu được phân công);
e) Rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người giáo viên, gương mẫu tham gia các công tác xã hội, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, phối hợp với các giáo viên liên quan để xây dựng tập thể sư phạm.          

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

a) Yên tâm với nghề, có ý thức cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục; hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; tự giác chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; có ý thức đấu tranh với những hành vi tiêu cực;
b) Thân thiện với học sinh, quan tâm giúp đỡ học sinh; không thành kiến, thiên vị; không có hành vi xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh; tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh;
c) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp.  Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh, cùng với đồng nghiệp cải tiến công tác chuyên môn góp phần xây dựng tập thể sư phạm tốt; d) Thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng          

a) Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, nếu tốt nghiệp trường đại học khác về một chuyên ngành có giảng dạy trong chương trình trung học phổ thông thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo;
b)  Có chứng chỉ A ngoại ngữ, nếu là giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ B ngoại ngữ thứ 2 (nếu giảng dạy cho học sinh dân tộc thiểu số mà biết sử dụng tiếng dân tộc để giao tiếp, phục vụ giảng dạy, giáo dục học sinh thì không yêu cầu về ngoại ngữ);
c) Có chứng chỉ tin học ứng dụng loại A trở lên. Sử dụng thành thạo phương tiện dạy học thông dụng;
d) Thực hiện đủ, đúng nội dung, chương trình bồi dưỡng thường xuyên  theo quy định.

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ

a) Nắm được mục tiêu cấp học, nắm bắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục, đào tạo cấp trung học phổ thông;
b) Nắm được mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy và giáo dục trung học phổ thông, những kiến thức cơ bản về tâm lý và sinh lý lứa tuổi, phương pháp nhận thức của học sinh trung học phổ thông;
c) Nắm vững chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo ở cấp trung học phổ thông;
d) Biết cách phối hợp với phụ huynh học sinh để đánh giá chính xác kết quả tu dưỡng, học tập của học sinh, phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo.          

Điều 11. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng III          

1. Nhiệm vụ Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông, giáo viên trung học phổ thông chính còn phải thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Tham gia việc giảng dạy và giáo dục đối với các tập thể có nhiều học sinh chậm tiến, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, lớp ghép, lớp chuyên, lớp chọn, được học sinh và phụ huynh học sinh tin tưởng, yêu mến;

b) Tham gia tổ chức tuyển chọn, phát hiện, bồi dưỡng và chấm thi học sinh giỏi trung học cấp tỉnh;
c) Đề xuất các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề tổ bộ môn, tham gia đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh;

d) Tham gia công tác thanh tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với đối tượng là giáo viên cấp trung học để đánh giá kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh;
đ) Tham gia chấm thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên nhà trường (nếu được phân công).

2. Tiêu chuẩn về đạo  đức nghề nghiệp

a) Tận tuỵ với nghề, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục; gương mẫu chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ/ ngành; tự giác tham gia đấu tranh với những hành vi tiêu cực;

b) Chân thành, cởi mở với học sinh, chủ động tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh, giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức; đối xử công bằng với học sinh; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh;
c) Sẵn sàng hợp tác, cộng tác và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; lắng nghe và góp ý thẳng thắn với đồng nghiệp để xây dựng tập thể sư phạm tốt;
d) Gương mẫu thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên; nếu tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành gần với bộ môn giảng dạy thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định;
b) Có thâm niên chức danh giáo viên trung học phổ thông 9 năm trở lên;
c)  Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên, giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ C ngoại ngữ thứ 2 (hoặc biết sử dụng tiếng dân tộc để phục vụ giảng dạy, giáo duc học sinh nếu giảng dạy cho học sinh dân tộc thiểu số);
d) Có chứng chỉ tin học ứng dụng loại B trở lên. Sử dụng thành thạo phương tiện dạy học phục vụ việc dạy môn học được phân công;
đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh giáo viên trung học phổ thông chính; e) Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ theo quy định, có kết quả khá trở lên.

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ

a) Nắm được quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nội dung cơ bản của Luật, Pháp lệnh và các quy định có liên quan đến giáo dục trung học phổ thông;
b) Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy và giáo dục trung học phổ thông;
c) Am hiểu kiến thức cơ bản và kỹ năng giảng dạy các môn học; nắm vững và vận dụng những kiến thức, thành tựu khoa học giáo dục vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục trong nhà trường;
d) Am hiểu tình hình kinh tế, sản xuất, đời sống, xã hội ở địa phương và kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến trong giảng dạy, giáo dục để vận dụng vào bài giảng phù hợp với thực tiễn ở địa phương và sự phát triển của đất nước;
đ) Có khả năng tổ chức, phối hợp với đồng nghiệp và các lực lượng giáo dục trong, ngoài nhà trường trong hoạt động giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu khoa học.
e) Chủ trì đề tài hoặc có sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục trung học phổ thông hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được cấp trường trở lên công nhận;
h)  Được công nhận là giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường trở lên; k) Xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp: loại khá ba năm liên tục trở lên.          

Điều 12. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng II

1. Nhiệm vụ Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông chính, giáo viên trung học phổ thông cao cấp còn phải thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể sau: a) Làm báo cáo viên/trực tiếp dạy mẫu, dạy thử nghiệm nội dung ở các lớp bồi dưỡng giáo viên trung học/giáo dục thường xuyên; b) Tham gia biên tập, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh trở lên; c) Chủ trì, đề xuất các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề của tỉnh, chủ trì đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy được cấp tỉnh trở lên công nhận; d) Tham gia công tác thanh tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với đối tượng là giáo viên trung học phổ thông, giáo viên trung học phổ thông chính; đ) Tham gia chấm thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên trung học phổ thông từ cấp tỉnh trở lên (nếu được phân công); e) Chủ trì việc tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm nghiệp vụ giảng dạy bộ môn, soạn thảo các chuyên đề sư phạm, tâm sinh lý học sinh (nếu được phân công).           2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp a) Say mê, toàn tâm toàn ý với nghề, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm và vận dụng một cách sáng tạo trong hoạt động giáo dục; gương mẫu và vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực; b) Luôn chăm lo đến sự phát triển toàn diện của học sinh; dân chủ trong quan hệ thầy trò; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh; c) Chủ động hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; tiếp thu và áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục; biết chấp nhận sự khác biệt của đồng nghiệp góp phần xây dựng tập thể sư phạm tốt; d) Gương mẫu và vận động mọi người thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng a) Có bằng thạc sĩ trở lên theo đúng chuyên ngành giảng dạy hoặc bằng thạc sĩ quản lý nếu là phó hiệu trưởng nhà trường; b) Có thâm niên ở chức danh giáo viên trung học phổ thông chính tối thiểu là 6 năm; c) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên, giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ C ngoại ngữ thứ 2 (hoặc biết sử dụng thành thạo tiếng dân tộc trong việc giảng dạy, giáo duc học sinh nếu giảng dạy cho học sinh dân tộc thiểu số); d) Có chứng chỉ tin học ứng dụng loại B trở lên, có thể hướng dẫn đồng nghiệp sử dụng phương tiện dạy học phục vụ việc giảng dạy, giáo dục; e) Có chứng chỉ bồi dưỡng Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh giáo viên trung học phổ thông cao cấp; g) Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ theo quy định, có kết quả loại xuất sắc hoặc có chứng nhận là báo cáo viên của mođun tương ứng. 4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ a) Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung cơ bản của Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới ngành giáo dục; b) Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy và giáo dục trung học phổ thông để vận dụng sáng tạo các thành tựu khoa học giáo dục vào thực tiễn; c) Am hiểu sâu sắc tình hình kinh tế-xã hội, đời sống, sản xuất của đất nước, các điển hình giáo dục tiên tiến để vận dụng vào thực tế giảng dạy và giáo dục học sinh, gắn nhà trường với thực tiễn ở địa phương và sự phát triển của đất nước; d) Có năng lực chỉ đạo, tổ chức, phối hợp tập thể giáo viên, Đội  thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh/Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các lực lượng giáo dục trong/ngoài nhà trường, để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học; đ) Có khả năng đề xuất những giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục của địa phương; e) Có đề tài, sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được cấp tỉnh trở lên công nhận; g) Được công nhận là giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh trở lên; h) Xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp: loại xuất sắc ba năm liên tục trở lên; k) Am hiểu công tác quản lý giáo dục.

Chương V

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CỦA CÁC CHỨC DANH VIÊN CHỨC KHÁC LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

  Nhân viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập là viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.          

Điều 13. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nhân viên giáo vụ   1. Nhiệm vụ a) Quản lý, theo dõi việc ra, vào lớp học hàng ngày của học sinh; b) Quản lí theo dõi hồ sơ sổ sách của nhà trường, sổ đăng bộ, các bài thi, kiểm tra của học sinh; c) Quản lý hồ sơ học sinh: sổ đăng bộ, sổ gọi tên và ghi điểm; sổ ghi đầu bài; học bạ; bằng tốt nghiệp và các hồ sơ khác của học sinh theo quy định; d) Thống kê kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm sau các học kì; đ) Lập danh sách các phòng thi cho các kì kiểm tra; nhập và xử lý điểm các kì kiểm tra chung của nhà trường; e) Liên hệ, trao đổi với gia đình học sinh khi cần thiết. 2. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp a) Nghiêm túc chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành, hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; b) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, phối hợp với giáo viên thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; c) Thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, có ý thức đấu tranh với những hành vi tiêu cực; d) Thân thiện với học sinh, tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh. 3. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng a) Tốt nghiệp sư phạm, trình độ tương ứng với cấp học; b) Sử dụng thành thạo máy vi tính trong công việc.           4. Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ a) Nắm bắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục; b) Hiểu biết về mục tiêu giáo dục cấp học; c) Hiểu tâm sinh lí học sinh cấp học; d) Giao tiếp ứng xử với giáo viên, học sinh đúng mực.          

Điều 14. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh hỗ trợ giáo dục người khuyết tật   1. Nhiệm vụ a) Hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc người khuyết tật trong sinh hoạt và học tập; b) Hướng dẫn cách ăn, ở, sinh hoạt cá nhân cho người khuyết tật khuyết tật. 2. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp a) Nghiêm túc chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành, hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; b) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, phối hợp với giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục người khuyết tật; c) Tận tụy với nghề, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; d) Giao tiếp ứng xử với giáo viên, nhân viên, học sinh, người khuyết tật đúng mực; đ) Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích. 3. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo Có bằng trung cấp điều dưỡng trở lên. 4. Tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp a) Nắm bắt các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật; b) Hiểu biết về mục tiêu giáo dục; c) Hiểu biết tâm, sinh lí người khuyết tật; d) Có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật.          

Điều 15. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh quản lý nội trú 1. Nhiệm vụ a) Quản lý học sinh nội trú ngoài giờ học tập, sinh hoạt chung do nhà trường tổ chức; b) Hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc học sinh nội trú; c) Hướng dẫn cách ăn, ở, sinh hoạt cá nhân cho học sinh nội trú. 2. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp a) Nghiêm túc chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành, hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; b) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, phối hợp với giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh nội trú; c) Tận tụy với nghề, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; d) Giao tiếp ứng xử với giáo viên, nhân viên, học sinh đúng mực. 3. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo Có bằng trung cấp sư phạm hoặc trung cấp y tế trở lên. 4. Tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp a) Nắm bắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục trong các trường nội trú, bán trú; b) Hiểu biết về mục tiêu giáo dục của cấp học; c) Hiểu biết tâm, sinh lí học sinh theo độ tuổi quản lý; d) Có kỹ năng quản lý, hỗ trợ và hướng dẫn học sinh nội trú.

Điều 16. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nhân viên nuôi dưỡng 1. Nhiệm vụ a)     Thực hiện việc chế biến, nấu ăn, vệ sinh trong nấu, ăn, an toàn thực phẩm cho học sinh, giáo viên hàng ngày; b)    Thực hiện vệ sinh dụng cụ, khu vực chế biến, nấu, ăn trong nhà trường; c)     Thực hiện các phân công của hiệu trưởng trong việc đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh, giáo viên nhà trường. 2. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp a) Nghiêm túc chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành, hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; b) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, phối hợp với giáo viên, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh nhà trường; c) Tận tụy với nghề, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; d) Giao tiếp ứng xử với giáo viên, nhân viên, học sinh đúng mực. 3. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo Có bằng trung cấp nấu ăn trở lên. 4. Tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp a) Nắm bắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục trong các trường nội trú, bán trú; b) Hiểu biết về mục tiêu giáo dục của cấp học; c) Hiểu biết tâm, sinh lí học sinh theo độ tuổi quản lý; d) Có kỹ năng chế biến dinh dưỡng thức ăn cho học sinh.

Điều 17. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nhân viên kĩ thuật, thiết bị trường học 1. Nhiệm vụ a) Quản lý, theo dõi, sắp xếp, bảo quản các trang, thiết bị day học trong nhà trường; b) Sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị dạy học thông dụng. 2. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp a) Nghiêm túc chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành, hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; b) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, phối hợp với giáo viên thực hiện các nhiệm vụ trong nhà trường; c) Thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, có ý thức đấu tranh với những hành vi tiêu cực; d) Thân thiện với học sinh, tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh. 3. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng a) Tốt nghiệp trung cấp kĩ thuật, thiết bị trở lên; Hoặc: b) Đối với giáo viên được phân công làm công tác kĩ thuật, thiết bị phải được đào tạo, bồi dưỡng để có chứng chỉ về kĩ thuật, thiết bị dạy học.           4. Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ a) Nắm bắt các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục; b) Biết về mục tiêu giáo dục cấp học; c) Biết tâm sinh lí học sinh cấp học; d) Giao tiếp ứng xử với giáo viên, học sinh đúng mực.

Điều 18. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nhân viên thí nghiệm trường học 1. Nhiệm vụ a) Làm các thí nghiệm dạy học theo chương trình; b) Cùng với giáo viên bộ môn chuẩn bị các thí nghiệm cho giờ học có thí nghiệm. 2. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp a) Nghiêm túc chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành, hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; b) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, phối hợp với giáo viên thực hiện các nhiệm vụ trong nhà trường; c) Thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, có ý thức đấu tranh với những hành vi tiêu cực; d) Thân thiện với học sinh, tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh. 3. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng a) Tốt nghiệp trung cấp thí nghiệm trở lên; hoặc: b) Đối với giáo viên được phân công làm công tác thí nghiệm dạy học phải được đào tạo, bồi dưỡng để có chứng chỉ về nghiệp vụ thí nghiệm dạy học.           4. Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ a) Nắm bắt các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục; b) Biết về mục tiêu giáo dục cấp học; c) Biết tâm sinh lí học sinh cấp học; d) Giao tiếp ứng xử với giáo viên, học sinh đúng mực.

Điều 19. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nhân viên y tế trường học 1. Nhiệm vụ a) Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; b) Quản lý, theo dõi và chủ động trong phòng bệnh, dịch trong nhà trường và cộng đồng; c) Hỗ trợ, tư vấn cho giáo viên, nhân viên và học sinh về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. 2. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp a) Nghiêm túc chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành, hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; b) Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, phối hợp với giáo viên thực hiện các nhiệm vụ trong nhà trường; c) Thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, có ý thức đấu tranh với những hành vi tiêu cực; d) Thân thiện với học sinh, tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh. 3. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng Tốt nghiệp trung cấp y tế trở lên 4. Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ a) Nắm bắt các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục; b) Biết quan tâm, chăm sóc giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; c) Biết tâm sinh lí lứa tuổi học sinh cấp học; d) Giao tiếp ứng xử với giáo viên, học sinh đúng mực.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ/ngành/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Thông tư này để quy hoạch, sử dụng, tuyển dụng, bồi dưỡng viên chức theo quy định.

Điều 21. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hướng dẫn việc chuyển ngạch viên chức hiện có sang hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các nhân viên quy định tại Thông tư này. 2. Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan khác phối hợp để quản lý chỉ đạo các cơ sở thực hiện theo quy định của Thông tư này.          

Điều 22. Trách nhiệm của sở/phòng giáo dục và đào tạo Các sở/phòng giáo dục và đào tạo căn cứ Thông tư này để quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng và bồi dưỡng viên chức theo quy định./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: